Lịch cúp điện

Lịch cúp điện

Lịch cắt điện ngày 31/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 31/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 30/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 30/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 27/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 27/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 26/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 25/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 23/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 23/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 21/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 21/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 19/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 19/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 18/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 18/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 17/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 17/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 16/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 16/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 15/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Thành phố Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 15/05/2016 một số khu vực dưới đây:

Lịch cắt điện ngày 14/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực Hà Nội thông báo lịch cúp điện Hà Nội ngày 14/05/2016 một số khu vực dưới đây

Mới nhất

Đang được quan tâm